Účtovníctvo

 

Jednoduché účtovníctvo
zahŕňa tieto činnosti:
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane vyhotovenie príslušných výkazov (Daňové priznanie, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch)

Podvojné účtovníctvo
zahŕňa tieto činnosti:
 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • evidencia majetku
 • spracovanie miezd
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane vyhotovenia príslušných výkazov (Daňové priznanie, Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky)
 • spracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie firemných interných smerníc

 

 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

 • Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave PÚ
 • Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH
 • Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb od 1. 1. 2021
 • Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ
 • Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. V zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka